Revision history of "Jelentkezés"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:09, 30 September 2012Klaszlo13 (talk | contribs). . (1,370 bytes) (+1,370). . (Created page with "Jelentkezz TED fordítónak: A TED nonprofit szervezet egy zártkörű konferenciaként indult 1984-ben, ami a technológia, a szórakoztatás és a design világából hozta ö...")