Pravopis

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Redni brojevi u srpskom se pišu sa tačkom. "Dvadesettreći" isto je što i "23." Preporučuje se uvek da se brojevi pišu slovima. Međutim, ukoliko zbog vremenskog ograničenja u titlove ne može da se uklopi slovni ispis brojeva, redne brojeve uvek pisati sa tačkom.

Pisanje godina: dozvoljeno je skraćivati na sledeći način: '80-ih (bez t).

Kod pisanja višecifrenih brojeva, upotreba tačke je drugačija u engleskom i u srpskom jeziku. Dok je u engleskom uobičajeno pisanje 1,600 u srpskom je to 1.600. Međutim za decimalne brojeve je obrnuto.

U srpskom jeziku se kod muških imena menja i ime i prezime: "Video sam Bila Gejtsa", a ne "Video sam Bil Gejtsa".

Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči:

Jedanput, dvaput, ali dva puta, tri puta; prvi put, drugi put; koji put, neki put... (jedanput, dvaput pišu se sastavljeno jer se put u njima ponaša kao nepromenjiv sufiks); dvesta, trista, ali dve stotine, tri stotine; tri hiljade pet stotina šezdeset jedan; niko, ništa, nijedan, ničiji, ikakav, ikoji, ali ni (i) jedan jedini... Ako se ove zamenice upotrebljavaju s predlogom, on dolazi između prvog i drugog dela, pa se ceo spoj piše kao tri reči: ni o kome, ni sa čim, ni u jednom... NIZAŠTA i IZAŠTA mogu se pisati sastavljeno KAO PRILOZI;

ma i bilo pišu se uvek odvojeno: ma ko, ma kuda, bilo kakav, ali mada, iako;

rečca god, odvaja se u značenju "ma, bilo": što god hoćeš, kud god pošao, ali sastavljeno u smislu neodređenosti: štogod (nešto), gdegod, kakagod, kadgod;

po piše se odvojeno: po koji put, po drugi put, po treći put, ali poneko, pokoji, ponešto imaju značenje neodređenosti; smesta i s mesta: ako se značenje obeju reči čuva, piše se odvojeno S MESTA, spojeno ako se značenje menja SMESTA (u praksi teško je odrediti stepen promene značenja predloga sa imenicama; nekad se pisalo uz put, sada usput (uz put su svratili, usput su svratili), uz put bi značilo uz drum;

uživo, ucelo, ukratko, uludo... prilozi (došlo se do zaključka da je prilog uživo opravdanije spojeno pisanje);

od, do: predlog + prilog za vreme: kada, tada, onda, sada... od kada, otkada;

na pamet i napamet, na veliko i naveliko (obratiti pažnju na značenje: palo mi je na pamet, naučiti napamet; prodaja na veliko, o tome se naveliko govori), u oči, uoči (uoči praznika); od sto, odsto (od sto kuća, pedeset odsto); s kraja na kraj, nakraj grada;

pre podne, posle podne (rastavljeno kada su vremenske odredbe), ali sastavljeno kao imenice svako prepodne, celo poslepodne... u zimu, s proleća, s jesni, na leto... sastavljeno: upola, napola, popola, udvoje... imenica početak se ne spaja s predlogom (u početku, na početku...)

imenice vrag i đavo se ne spajaju, bog se spaja: do vraga, do đavola, u vraga, bog - uglavnom se spaja: doboga, zaboga, pobogu...

na žalost i nažalost (obratiti pažnju na značenje) nažalost, ali kada ima dodatak u genitivu, odvojeno: na žalost svih nas...

rastavljeno: u beskraj, u bestrag, u korak, u raskorak, u koštac, u nedogled, u nepovrat, u zdravlje, na zdravlje... ali dopušteno je i na pretek i napretek, na prečac i naprečac, na uštrb i nauštrb, za uzvrat i zauzvrat.

Za sve nedoumice možete se obratiti i članovima grupe Jezičke nedoumice na FB.