Revision history of "Template:Portal:Nederlands/Quotes/15"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:08, 3 September 2011ElsDK (talk | contribs). . (257 bytes) (+257). . (Created page with "{{cquote|Alle woorden zijn ideeën, en dus zal het tijdperk van de universele taal ooit aanbreken! Het zal de taal van de ziel zijn, voor de ziel, en ze zal alles omvatten: geure...")