Revision history of "Template:Portal:Magyar/Quotes/8"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:34, 10 September 2011Klaszlo13 (talk | contribs). . (435 bytes) (+435). . (Created page with "{{cquote|A nyelv egy közös emberi alkotás, tükrözi az emberi természetet -- hogyan fogjuk fel a valóságot, hogyan viszonyulunk egymáshoz -- és elemezve a nyelv különb...")