Revision history of "Template:Portal:Magyar/Quotes/12"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 19:06, 10 September 2011Klaszlo13 (talk | contribs). . (682 bytes) (+682). . (Created page with "{{cquote|Az arabul beszélő millióknak fordítok - több mint 280 millió ember beszél arabul. Azért fordítok mert ez egy módja a kölcsönös tisztelet elősegítésének ...")