Thai

From TED Translators Wiki
Revision as of 17:39, 24 May 2012 by Pattapon Kasemtanakul (talk | contribs) (หลักการใช้เครื่องหมายในการแปล)
Jump to: navigation, search

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Wiki สำหรับผู้แปล TEDTalks ภาษาไทย!

โครงการ Open Translation Project ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมแปลบทบรรยาย TED Talks ไปเป็นภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษได้ เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการรับชมวีดีโอ ไม่ถูกจำกัดเพียงแต่ผู้ที่เข้าใจภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยเผยแพร่ความรู้ระดับโลกให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดครับ

พูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับ OTP ได้ที่ TED Open Translation Project Forum - Thai

แนวทางปฏิบัติทั่วไป

ข้อมูลจาก OTP General Style Guidelines

หลักการแปลโดยคร่าว

 • ไม่ใช้ภาษาทางการหรือศัพท์เทคนิคจนเกินไป
 • ยึดภาษาทันสมัยมากกว่าการยึดภาษาตามธรรมเนียม
 • ยึดตามโทนเสียงและอารมณ์ของผู้พูดมากกว่าการแปลตรงตัว
 • เลือกสรรสำนวนท้องถิ่นที่สื่อความหมายได้ มากกว่าการแปลตรงตัว

หลักการแปลที่สำคัญ

 • ศัพท์เฉพาะของ TED : นั่นคือ "TED", "TED Prize", "TEDTalks" ให้คงไว้ในรูปภาษาอังกฤษเสมอ
 • ชื่อผลงาน : เช่นชื่อหนังสือ นิตยสาร ภาพยนตร์ บทกลอน พยายามใช้คำแปลที่ถูกแปลอย่างเป็นทางการ หากไม่มีให้แปลให้ได้ใกล้เคียงความหมายที่สุด
 • ชื่อคน : ให้คงไว้ในรูปแบบเดิม เพื่อประสิทธิภาพในการค้นหา
 • ชื่อสถานที่ : ใช้ชื่อที่รู้จักกันดีในภาษาท้องถิ่น หากไม่มีให้ทับศัพท์เอา
 • การเว้นวรรค : พยายามให้สอดคล้องกับลักษณะการพูดให้มากที่สุด และให้อ่านง่ายที่สุด

ข้อมูลจำเพาะสำหรับการแปลภาษาไทย

หลักการแปล

หลักการใช้เครื่องหมายในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • จุลภาค (,) มักถูกใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อทำการแบ่งคำ แต่ในภาษาไทยจะไม่ถูกใช้มากนัก ยกเว้นเพื่อให้สามารถเห็นการแบ่งคำที่ปกติเห็นได้ยากเท่านั้น จึงไม่ควรใส่เครื่องหมายจุลภาค (,) ในตำแหน่งเดียวกันกับบทแปลภาษาอังกฤษ
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล
 • มหัพภาค (.)
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล
 • ปรัศนี (?)
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงถึงผู้พูดในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงคำศัพท์เฉพาะในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการเพิ่มรายละเอียดในการแปล

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงถึงวัน/ เดือน/ ปี

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

หลักการอ้างอิงจำนวน

เพิ่มรายละเอียด

 • ควรทำการแปลด้วยการ .. วิธีการแปล
  • ยกตัวอย่างเช่น .. ตัวอย่างประโยค
  • ควรแปลเป็น .. ตัวอย่างคำแปล

คำถามที่พบบ่อย

 • รอการเพิ่มข้อมูล

คำแนะนำสำหรับนักแปลมือใหม่

 • รอการเพิ่มข้อมูล

รายชื่อผู้แปลภาษาไทย

ดูที่ Our Translators