Revision history of "Template:Portal:Magyar/Quotes/9"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:41, 10 September 2011Klaszlo13 (talk | contribs). . (533 bytes) (+533). . (Created page with "{{cquote|Ha a nyelv igazán az együttmüködésünk csatornája, a technológia amit a fajtánk kifejlesztett, hogy támogassa a gondolatok szabad folyását és cseréjét, akk...")