Revision history of "Template:Portal:Magyar/Quotes/5"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:54, 10 September 2011Klaszlo13 (talk | contribs). . (910 bytes) (+910). . (Created page with "{{cquote|A saját bikulturális tapasztalatom eleve belefoglalta az igényt, hogy adott közönség előtt kifejezzek idegen gondolatokat olyan kifejezésekkel melyek érthetőve...")