Revision history of "Reviewer irányelvek"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:50, 20 July 2012Klaszlo13 (talk | contribs). . (4,197 bytes) (+4,197). . (Created page with "1. Mit javíts ki: helyesírás elgépelések tükörfordítás/magyarul értelmetlen kifejezés vagy mondatszerkezet rossz igeidő sorhosszúság: nem lehet végigolvasni a feli...")