Revision history of "Politieke termen"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:49, 26 August 2011ElsDK (talk | contribs). . (312 bytes) (+312). . (Created page with "Deze termen moeten voor het hele taalgebied duidelijk zijn. België kent geen wethouders, en de Belgische gouverneurs heten in Nederland Commissaris van de Koningin. Zoek waar mo...")