Persian (Farsi)

From TED Translators Wiki
Revision as of 04:48, 9 October 2011 by Alimoeeny (talk | contribs) (Created page with "== پیشنهادهایی برای ترجمه سخنرانی ها به فارسی == *بیشتر از اینکه به صداقت کلمه به کلمه ترجمه تان اهمی...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

پیشنهادهایی برای ترجمه سخنرانی ها به فارسی

  • بیشتر از اینکه به صداقت کلمه به کلمه ترجمه تان اهمیت بدهید به قابل فهم بودن جملات برای مخاطب فارسی زبان اهمیت بدهید
  • برای خوانا تر شدن ترجمه ها یتان سعی کنید ترتیب عبارتها را طوری تغییر بدهید که قابل درک تر باشند
  • سعی کنید با تکرار یک عبارت در مقابل چند عبارت انگلیسی عبارتها را برای مدت طولانی تری روی صفحه نگه دارید تا خواندن انها برای فارسی زبانها اسان تر شود