Revision history of "Maten en gewichten spellen"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:47, 28 November 2011ElsDK (talk | contribs). . (649 bytes) (+649). . (Created page with "* Voor symbolen voor grootheden en eenheden gelden [http://taaladvies.net/taal/advies/tekst/20 bijzondere spellingsregels]. * De meest voorkomende even op een rijtje: ** mm, cm, ...")