صفحه‌کلید استاندارد فارسی برای ویندوز

From TED Translators Wiki
Revision as of 11:42, 9 April 2013 by Ali Akbari (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


Win pe 1.png
(صفحه‌کلید استاندارد فارسی - 9147 ISIRI)

از مزیت‌های این کیبورد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • 1