Σημεία Στίξης

From TED Translators Wiki
Revision as of 22:39, 7 August 2011 by Isiliel (talk | contribs) (Created page with "* ''Ctrl + Alt + [ ή ]'' Εισαγωγικά * ''Shift + W'' Διαλυτικά με τόνο * ''Alt + 0183'' Άνω τελεία")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Ctrl + Alt + [ ή ] Εισαγωγικά
  • Shift + W Διαλυτικά με τόνο
  • Alt + 0183 Άνω τελεία