Διπλή παύλα

From TED Translators Wiki
Revision as of 10:03, 18 January 2014 by Helena Galani (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Ανάμεσα σε μεγάλες παύλες (μια αριστερά και μια δεξιά), κλείνουμε μια φράση ή πρόταση με σημαντική πληροφορία. Χρησιμοποιείται κενό διάστημα αριστερά από την πρώτη και δεξιά από τη δεύτερη παύλα.

Μπορούμε να τοποθετήσουμε τη φράση ανάμεσα σε παρενθέσεις αν η πληροφορία δεν είναι ιδιαίτερης σημασίας. Δε χρησιμοποιούμε τη φράση ανάμεσα σε κόμματα για να μην προκληθεί ασάφεια.

Δεν υπάρχει η χρήση δυο συνεχόμενων γραμμών (--) στην Ελληνική γλώσσα.

Δε χρησιμοποιούμε παύλα αντί για αποσιωπητικά.


Επίσης δείτε http://publications.europa.eu/code/el/el-4100108el.htm